W Ośrodku dostępne są bezpłatnie :

 • pomoc psychologiczna,
 • poradnictwo socjalne,
 • poradnictwo prawne,
 • warsztaty "Szkoła dla Rodziców",
 • psychoedukacja dla rodziców,
 • interwencja w sytuacjach przemocy w rodzinie i w innych kryzysach.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
 8. Uchwały Nr 523/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie wyłączenia ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161 oraz utworzenia odrębnej jednostki budżetowej,
 9. Uchwały Nr 524/LX/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 9 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 161.