1. Zadania Zespołu Interwencji Kryzysowej

  Zadaniem zespołu jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie osobie i/lub osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 2. Problemy, w których udzielana jest pomoc:
  • kryzysy sytuacyjne,
  • kryzysy rozwojowe,
  • kryzysy egzystencjalne,
  • kryzysy środowiskowe,
  • kryzysy chroniczne;
  • zagrożenie ze strony szkodliwych zjawisk społecznych,
  • zagrożenie przemocą w rodzinie,
 3. Główne formy pomocy:
  • interwencja kryzysowa ambulatoryjna indywidualna i/lub grupowa,
  • interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania lub przebywania osoby w kryzysie,
  • współpraca interdyscyplinarna z instytucjami działającymi na rzecz pomocy osobom i rodzinom,
  • udzielanie schronienia w hostelu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
  • inne wynikające z potrzeb kryzysu;
 4. Pracownicy Zespołu:
  • pracownicy socjalni,
  • psycholodzy,
  • prawnik.