1. Zadania Zespołu Specjalistycznego Poradnictwa:
  • wsparcie specjalistyczne w problemach psychologicznych,
  • dostarczenie wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, prawnych,
  • prewencja pierwszorzędowa ukierunkowana na zapobieganie kryzysom osobistym i rodzinnym podejmowana wobec osób zagrożonych kryzysem,
  • profilaktyka zachowań ryzykownych,
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 2. Problemy, w których udzielana jest pomoc:
  • problemy emocjonalne,
  • problemy w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych,
  • problemy wychowawcze,
  • doświadczanie skutków przemocy w rodzinie,
  • doświadczanie skutków traumy,
  • zagrożenie ze strony szkodliwych zjawisk społecznych,
  • zagrożenie przemocą w rodzinie,
 3. Główne formy pomocy:
  • poradnictwo psychologiczne indywidualne i rodzinne,
  • terapia tsr,
  • terapia krótkoterminowa ofiar przemocy w rodzinie,
  • poradnictwo socjalne,
  • poradnictwo prawne,
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
  • grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy w rodzinie,
  • warsztaty profilaktyczne i treningi kompetencji społecznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
  • współpraca interdyscyplinarna z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 4. Skład Zespołu:
  • pracownicy socjalni,
  • psycholodzy,
  • prawnik.